Prawo Jedności Tarot: Sygnifikator umysłu

Ukryj menu

Znaleziono 23 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Tarot” ma 23 podkategorii.

Sygnifikator umysłu

78.19 Pytający: A więc pierwotna, pierwsza ewolucja była wtedy planowana przez Logos, ale Pierwsze Zniekształcenie nie zostało rozszerzone na produkt. W pewnym momencie to Pierwsze Zniekształcenie zostało rozszerzone i pojawiła się pierwsza polaryzacja służenia sobie. Czy to prawda, a jeśli tak, czy mógłbyś opowiedzieć mi historię tego procesu i powstawania?

Ra: Jestem Ra. Jako proem* pozwolę sobie stwierdzić, że Logosy zawsze wyobrażały sobie siebie jako ofiarujących wolną wolę sub-Logosom pod ich opieką. Sub-Logosy miały swobodę doświadczania i eksperymentowania ze świadomością, doświadczeniami ciała i iluminacją ducha. Powiedziawszy to, będziemy zmierzać do sedna twojego zapytania.

Pierwszy Logos, który zaszczepił to, co teraz postrzegacie jako wolną wolę w pełnym tego słowa znaczeniu w swoim sub-Logosie, doszedł do tego stworzenia dzięki dogłębnej kontemplacji pojęć lub możliwości konceptualizacji tego, co nazwaliśmy sygnifikatorami. Logos założył możliwość, że umysł, ciało i duch mogą tworzyć kompleks. Aby sygnifikator był tym, czym nie jest, musi otrzymać wolną wolę Stwórcy. To wprawiło w ruch dość długą, w waszym pojęciu, serię Logosów ulepszających lub destylujących tę zalążkową myśl. Kluczem było to, że sygnifikator staje się kompleksem.

78.20 Pytający: Wtedy nasz szczególny Logos, kiedy tworzył swoje własne szczególne stworzenie, był w pewnym momencie daleko w dole ewolucyjnej spirali eksperymentu ze znacznikiem stającym się tym, czym nie był lub w efekcie tworzącym polaryzację, do której dążymy w trzeciej gęstości i dlatego, zakładam, był przede wszystkim zainteresowany w projektowaniu archetypów, w projektowaniu ich w taki sposób, aby tworzyły przyspieszenie tej polaryzacji. Czy jest to w jakikolwiek sposób poprawne?

Ra: Jestem Ra. Chcielibyśmy tylko krótko skomentować. Generalnie jest to poprawne. Możecie owocnie postrzegać każdy Logos i jego projekt jako Stwórcę doświadczającego Siebie.

Wyjściowe pojęcie Sygnifikatora jako kompleksu wprowadza dwie rzeczy: po pierwsze, Stwórca przeciwko Stwórcy w jednym sub-Logosie w czymś, co można nazwać dynamicznym napięciem; po drugie, koncepcja wolnej woli, po rozszerzeniu jej na sub-Logosy znane jako kompleksy umysłu/ciała/ducha, tworzy, przetwarza i kontynuuje tworzenie w zależności od swojej natury.

79.18 Pytający: Teraz rozumiem, co miałeś na myśli w poprzedniej sesji, mówiąc, że aby rozszerzyć wolną wolę, Sygnifikator musi stać się kompleksem. Wydaje się, że Sygnifikator stał się kompleksem, który jest trzecim, czwartym, piątym, szóstym i siódmym elementem umysłu, dziesiątym ciała i siedemnastym ducha. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne.

79.19 Pytający: Czy mógłbyś mi powiedzieć, co rozumiesz przez „Sygnifikator musi stać się kompleksem?”

Ra: Jestem Ra. Być kompleksem to składać się z więcej niż jednego charakterystycznego elementu lub koncepcji.

79.20 Pytający: Chciałbym spróbować zrozumieć archetypy umysłu tego Logosu przed rozszerzeniem Pierwszego Zniekształcenia. Aby lepiej zrozumieć to, czego teraz doświadczamy, uważam, że jest to logiczne podejście.

Mamy, jak powiedziałeś, Matrycę, Wzmacniacz i Sygnifikator. Rozumiem Matrycę jako to, co jest świadomym, co nazywamy świadomym umysłem, ale ponieważ jest to również to, z którego zbudowany jest umysł, nie mogę w pełni zrozumieć tych trzech terminów, szczególnie w odniesieniu do czasu zanim nastąpił podział na świadome i nieświadome.

Myślę, że ważne jest, aby dobrze zrozumieć te trzy rzeczy. Czy mógłbyś jeszcze bardziej rozwinąć Matrycę Umysłu, Wzmacniacz i Sygnifikator, czym się różnią i jakie są ich relacje?

Ra: Jestem Ra. Matryca Umysłu jest tą, z której wszystko pochodzi. Jest nieporuszona, ale jest aktywatorem we wzmocnieniu wszelkiej aktywności umysłu. Wzmacniacz Umysłu jest tym wielkim zasobem, który można postrzegać jako morze, w którym świadomość zanurza się coraz głębiej i dokładniej, aby tworzyć, wymyślać i stawać się bardziej świadomym siebie.

Sygnifikator każdego umysłu, ciała i ducha może być postrzegany jako prosta i zunifikowana koncepcja.

Matryca Ciała może być postrzegana jako odbicie przeciwieństw umysłu; czyli nieograniczony ruch. Wzmacniacz Ciała jest więc tym, który będąc poinformowanym, reguluje działanie.

Matryca Ducha jest trudna do scharakteryzowania, ponieważ natura ducha jest mniej ruchliwa. Energie i ruchy ducha są zdecydowanie najgłębsze, ale mając bliższy związek z czasem/przestrzenią, nie mają cech dynamicznego ruchu. Tak więc można postrzegać Matrycę jako najgłębszą ciemność, a Wzmacniacz Ducha jako najbardziej gwałtowne przebudzenie, rozświetlenie i wytwórczy wpływ.

Jest to opis Archetypów od Pierwszego do Dziewiątego przed nadejściem wpływu Współtwórcy lub realizacji wolnej woli sub-Logosu.

79.36 Pytający: Czy Arcykapłan byłby wtedy kimś w rodzaju zarządcy lub sortownika tych efektów, tak aby stworzyć właściwą asymilację przez nieświadomość tego, co przychodzi przez świadomość?

Ra: Jestem Ra. Choć przemyślane, przypuszczenie to jest w swej istocie błędne.

79.37 Pytający: Czym byłby Arcykapłan?

Ra: Jestem Ra. Arcykapłan jest kompleksem Sygnifikatora Ciała* , samej jego natury.

Możemy zauważyć, że cechy, o których mówisz, mają wpływ na kompleks Sygnifikatora Umysłu, ale nie są jego sednem. Sercem kompleksu umysłu jest ta dynamiczna istota, która pochłania, poszukuje i próbuje się uczyć.

79.38 Pytający: Czy zatem Arcykapłan jest łącznikiem, można by powiedzieć, między umysłem a ciałem?

Ra: Jestem Ra. Istnieje silny związek między Sygnifikatorami umysłu, ciała i ducha. Twoje stwierdzenie jest zbyt obszerne.

79.42 Pytający: W takim razie zapytam tylko o jeden z archetypów, który w tym momencie najmniej rozumiem, o ile w ogóle mogę użyć tego słowa. Nadal jestem bardzo w mroku, że tak powiem, w odniesieniu do Arcykapłana a dokładniej, czym on jest. Czy mógłbyś mi podać jakieś inne wskazówki, co to jest, proszę?

Ra: Jestem Ra. Byłeś bardzo zainteresowany Sygnifikatorem, który musi stać się kompleksem. Arcykapłan jest pierwotnym archetypem umysłu, który stał się kompleksem przez subtelne ruchy świadomości i nieświadomości. Złożoności umysłu raczej wyewoluowały niż po prostu połączyły doświadczenia od Wzmacniacza do Matrycy.

Sam umysł stał się aktorem posiadającym wolną wolę, a zwłaszcza wolę. Arcykapłan jako Sygnifikator umysłu ma wolę poznania, ale co ma zrobić ze swoją wiedzą i z jakich powodów jej szuka? Potencjały złożonego sygnifikatora są wielorakie.

Czy są jakieś krótkie pytania dotyczące tej pracy?

83.19 Pytający: Jaki był mechanizm pierwszego procesu zasłaniania? Nie wiem, czy możesz na to odpowiedzieć. Czy spróbujesz jednak na to odpowiedzieć?

Ra: Jestem Ra. Mechanizm zasłonięcia pomiędzy świadomą i nieświadomą częścią umysłu był deklaracją, że umysł jest kompleksem. To z kolei spowodowało, że ciało i duch stały się kompleksem.

92.14 Pytający: Po czwarte: Kiedy Katalizator Umysłu jest przetwarzany przez istotę, Doświadczenie Umysłu jest rezultatem. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. W tym prostym stwierdzeniu kryją się subtelne błędne stwierdzenia związane z nadrzędnymi cechami Sygnifikatora. Dzieje się tak, że to katalizator daje doświadczenie. Jednakże poprzez wolną wolę i zdolność niedoskonałej pamięci katalizator jest najczęściej tylko częściowo wykorzystywany, a doświadczenie odpowiednio wypaczone.

92.15 Pytający: Dynamiczny proces pomiędzy Matrycą, Wzmacniaczem, Katalizatorem i Doświadczeniem Umysłu tworzy naturę umysłu lub Sygnifikator Umysłu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jak sugeruje nasza poprzednia odpowiedź, Sygnifikator Umysłu jest zarówno aktorem jak i odbiorcą akcji. Z tym wyjątkiem stwierdzenie jest w dużej mierze poprawne.

92.18 Pytający: Wracając więc do mojej analogii – a raczej przykładu – noworodka z niezniekształconą Matrycą, ten noworodek ma swoją podświadomość zasłoniętą przed Matrycą. Drugi archetyp, Wzmacniacz Umysłu, zadziała w pewnym momencie przez – nie powiem przez zasłonę, nie sądzę, żeby to był bardzo dobry sposób na wyrażenie tego – ale Wzmacniacz Umysłu zadziała, by stworzyć warunek, a ja użyję przykładu niemowlęcia dotykającego gorącego przedmiotu. Gorący przedmiot, który moglibyśmy wziąć za losowy katalizator. Niemowlę może albo położyć rękę na gorącym przedmiocie, albo szybko ją usunąć. Moje pytanie brzmi: czy Wzmacniacz Umysłu jest w ogóle zaangażowany w to doświadczenie, a jeśli tak, to w jaki sposób?

Ra: Jestem Ra. Zarówno Wzmacniacz Umysłu, jak i Ciała są zaangażowane w poszukiwanie przez niemowlę nowych doświadczeń. Kompleks umysłu/ciała/ducha, jakim jest niemowlę, ma jedną wysoko rozwiniętą część, którą najlepiej można zbadać, obserwując Sygnifikatory Umysłu i Ciała.

Zauważ, że nie uwzględniamy ducha. Ta część kompleksu umysłu/ciała/ducha nie jest solidnie rozwinięta w każdym kompleksie umysłu/ciała/ducha. W ten sposób znaczące ja niemowlęcia, które jest zbiorem uprzedzeń wszystkich poprzednich doświadczeń we wcieleniu, oferuje temu niemowlęciu uprzedzenia, z którymi może spotkać się z nowym doświadczeniem.

Jednakże część niemowlęcia, która może być wyartykułowana przez Matrycę Umysłu, jest rzeczywiście niekarmiona doświadczeniem i ma tendencję do sięgania po to doświadczenie poprzez wolną wolę, tak jak inteligentna energia, w fazie kinetycznej, poprzez wolną wolę, tworzy Logos.

Ten sub-sub-Logos (lub ta część kompleksu umysłu/ciała/ducha, która może być wyartykułowana przez rozważenie Wzmacniacza Umysłu i Ciała), poprzez wolną wolę, wybiera zmiany w swoim kontinuum empirycznym.

Nowatorskie wyniki tych eksperymentów są następnie zapisywane w części umysłu i ciała wyartykułowanej przez ich Matryce.

92.34 Pytający: Spróbuję więc dać przykład działania Wzmacniacza Umysłu. Czy, gdy niemowlę zyskuje czas we wcieleniu, doświadczy Wzmacniacza oferującego zarówno pozytywne, jak i negatywne potencjalne działania (lub powinienem powiedzieć, myśli) dla doświadczenia przez Matrycę, które następnie zaczynają gromadzić się w Matrycy i zabarwiać ją w jeden lub drugi sposób w polaryzacji zależny od jego ciągłego wyboru tej biegunowości oferowanej przez Wzmacniacz? Czy to jest w jakiś sposób poprawne?

Ra: Jestem Ra. Po pierwsze, ponownie możemy rozróżnić archetypowy umysł od procesu inkarnacyjnego doświadczania kompleksu umysłu/ciała/ducha.

Po drugie, każde wzmocnienie, do którego dotarła Matryca, jest rejestrowane przez Matrycę, ale doświadczane przez Sygnifikatora.

Doświadczenie Sygnifikatora tej wzmocnionej aktywności jest oczywiście zależne od ostrości jego procesów Katalizatora i Doświadczenia.

Czy możemy zapytać, czy są krótsze pytania, zanim opuścimy ten instrument?

97.10 Pytający: Dziękuję. Karta numer pięć, Sygnifikator Umysłu, wskazuje, po pierwsze, jak ja to widzę, po prostu mężczyznę w prostokątnej strukturze. Sugeruje mi to, że istota umysłu w trzeciej gęstości jest dobrze związana z iluzją, co sugeruje również fakt, że podstawa mężczyzny jest prostokątną formą, nie wykazującą zdolności do ruchu. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. O uczniu, pojąłeś najprostszą esencję natury pełnego objęcia Sygnifikatora w prostokącie. Zastanów się, uczniu, czy twoje myśli mogą chodzić. Zdolności najdoskonalszej mentalności nie będą znane bez użycia fizycznego pojazdu, który nazywacie ciałem. Przez usta umysł może mówić. Poprzez kończyny umysł może spowodować działanie.

97.11 Pytający: Istota spogląda w lewo, wskazując, że umysł ma tendencję do łatwiejszego dostrzegania negatywnego katalizatora lub negatywnej esencji swojego otoczenia. Czy Ra skomentowałby tę obserwację?

Ra: Jestem Ra. To jest zasadniczo poprawne.

97.12 Pytający: Na dole siedzenia znajdują się dwie małe istoty, jedna czarna i jedna biała. Najpierw zapytałbym Ra: czy ten rysunek jest poprawny w kolorystyce? Czy czarny znajduje się we właściwej pozycji w stosunku do oryginalnych rysunków Ra?

Ra: Jestem Ra. To, co postrzegasz jako czarne, było najpierw czerwone. Poza tą różnicą istoty w kompleksie koncepcji są umieszczone prawidłowo.

97.13 Pytający: Czerwone zabarwienie jest więc dla mnie zagadką. Pierwotnie zdecydowaliśmy, że reprezentują one polaryzację umysłu, pozytywną lub negatywną, ponieważ jego znacząca jaźń byłaby albo istotna jako jedna, albo druga polaryzacja. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Wskazania polaryzacji są zgodne z założeniami pytającego. Dawną symboliką dla ścieżki lewej ręki było rdzawe zabarwienie.

97.16 Pytający: Zastanawiałem się, dlaczego ciemna istota znajduje się po prawej stronie karty, jeśli chodzi o postać męską, który jest Sygnifikatorem, a jasna, biała istota po lewej. Czy mógłbyś to skomentować po spowodowaniu kaszlu u instrumentu, proszę?

Ra: [Kaszel.] Charakter— Zatrzymujemy się.

[Dziesięciosekundowa pauza.]

Jestem Ra. Nastąpił poważny rozbłysk bólu. Możemy teraz kontynuować.

Charakter polaryzacji jest interesujący, ponieważ te doświadczenia oferowane Sygnifikatorowi jako pozytywne często są rejestrowane jako produktywne uprzedzenia, które mogą być postrzegane jako negatywne, podczas gdy owoce tych doświadczeń pozornie negatywnych często okazują się pomocne w rozwoju nastawienia na służenie innym. Ponieważ jest to być może przewodnia cecha tego, co umysł przetwarza i zapisuje, te symbole biegunowości zostały w ten sposób umieszczone.

Możesz zauważyć, że ręce na środkowym obrazie wskazują odpowiednie nastawienie do pracy prawo- i leworęcznej; to znaczy prawa ręka gestykuluje w służbie innym, oferując swoje światło na zewnątrz. Lewa ręka usiłuje wchłonąć moc ducha i skierować go wyłącznie do użytku.

97.17 Pytający: Osiem kartuszy na dole prawdopodobnie oznaczałoby centra energetyczne i ewolucję przez te centra... możliwość polaryzacji pozytywnej lub negatywnej ze względu na biało-czarne zabarwienie figur. Czy Ra skomentowałby to po spowodowaniu kaszlu u instrumentu?

Ra: [Kaszel.] Jestem Ra. Obserwacje studenta są spostrzegawcze. Pouczające jest kontynuowanie badań oktaw w związku z tym kompleksem pojęciowym. Wiele z nich to oktawy bytu kompleksu umysłu/ciała/ducha. Nie ma takiego, który nie skorzystałby na rozmyślaniu w związku z rozważaniami na temat natury rozwoju biegunowości, czego przykładem jest kompleks pojęciowy waszej karty numer pięć.

97.18 Pytający: Czy symbole na awersie każdego z tych małych kartuszów, takie jak ptaki i inne symbole, mają znaczenie na tej karcie, które mają wartość przy rozważaniu archetypu? Czy odpowiedziałbyś na to po spowodowaniu kaszlu u instrumentu?

Ra: [Kaszel.] Jestem Ra. Te symbole to litery i słowa, podobnie jak w waszym języku odebralibyście takie belkowanie. Są one w dużej mierze inkulturowane przez ludzi nie z waszego pokolenia. Zasugerujmy z grubsza, aby informacje zapisane na tych kartuszach były rozumiane jako wyrażenie: „I narodzisz się na nowo do życia wiecznego”.

99.7 Pytający: Jedynym problemem jest coś, co na pewno jest całkiem obce sposobowi myślenia Ra, który nazywa się „prawami autorskimi”. Nie byliśmy w stanie uzyskać przywilejów dotyczących praw autorskich od wydawców kart, z którymi zaczęliśmy, i będziemy musieli obejść ten problem w taki czy inny sposób, co może spowodować, że będziemy używać innego zestawu obrazów w miarę postępów.

Zgaduję, że skrzydła karty piątej mają do czynienia z ochroną nad — znajdują się nad Sygnifikatorem Umysłu i domyślam się, że są symbolem ochrony. Czy to jest w jakiś sposób poprawne?

Ra: Jestem Ra. Powiedzmy, że się nie mylisz, ale raczej nie masz całkowitej racji. Sygnifikator posiada przymierze z duchem, które w niektórych przypadkach będzie manifestowane poprzez myśl i działanie adepta. Jeśli w obietnicy jest ochrona, to wybrałeś właściwą wibrację dźwięku dla rozpostartych skrzydeł ducha, wysoko ponad manifestacją, a mimo to pchających naprzód umysł zamknięty w klatce.

103.11 Pytający: Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Użycie tau i ekierki ma rzeczywiście sugerować bliskość przestrzeni/czasu otoczenia Wielkiej Drogi do czasu/przestrzeni.* Uważamy tę obserwację za najbardziej wnikliwą.

Powiedzmy, że cały nastrój Wielkiej Drogi jest rzeczywiście zależny od jej zauważalnej różnicy w stosunku do Sygnifikatora. Sygnifikator jest znaczącą jaźnią, w dużym stopniu, ale nie całkowicie, pod wpływem opuszczenia zasłony.

Wielka Droga Umysłu, Ciała lub Ducha przyciąga środowisko, które było nową architekturą spowodowaną procesem zasłaniania, a tym samym zanurzoną w wielkim, nieograniczonym nurcie czasu/przestrzeni.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy